VALSTYBINĖS VIDAUS VANDENŲ LAIVYBOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO

Į S A K Y M A S

 

DĖL MAŽŲJŲ LAIVŲ, KURIŲ ILGIS IKI 10 M, PRAMOGINIŲ, SPORTINIŲ IR ASMENINIŲ LAIVŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. vasario 20 d. Nr. 4-26

Kaunas

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13 (Žin., 2006, Nr. 12-438, Nr. 116-4428), 5 punktu:

1. T v i r t i n u Mažųjų laivų, kurių ilgis iki 10 m, pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų techninių apžiūrų atlikimo taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos viršininko 2007 m. kovo 7 d. įsakymą Nr. 4-30 „Dėl Mažųjų laivų, kurių ilgis iki 10 m, pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų techninių apžiūrų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 30-1127).

3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2008 m. kovo 10 d.

 

Viršininkas                                                               Algividas Dainoras

______________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos

viršininko 2008 m. vasario 20 d.

įsakymu Nr. 4-26

 

                                ĮSTATYMO IŠTRAUKA    

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=315174&p_query=&p_tr2=,o

IX. PAPILDOMI REIKALAVIMAI MAŽIESIEMS LAIVAMS, KURIŲ ILGIS IKI 10 M (ĮSKAITYTINAI), BEI PRAMOGINIAMS LAIVAMS, PLAUKIOJANTIEMS JŪRA (PAKRANČIŲ VANDENYSE) BEI VIDAUS VANDENYSE

 

 

72. Air B projektavimo kategorijų visi laivai ir C projektavimo kategorijos mažieji, pramoginiai ir asmeniniai laivai, kurių ilgis daugiau kaip 6 m, išplaukiant į jūrą (pakrančių vandenis), privalo turėti:

72.1. Laivo įgulos nariai bei visi kiti Laive esantys asmenys privalo vilkėti gelbėjimosi liemenes;

72.2. Laivai turi būti aprūpinti reikiamu kiekiu gelbėjimo ratų su 27,5 m ilgio plūduriuojančiais gelbėjimo lynais. Vienas gelbėjimo ratas turi būti su pritvirtintu prie jo signaliniu plūduru, kuris turi būti su savaime užsidegančiu žiburiu, veikiančiu su baterija, kurio negali užgesinti vanduo. Signalinis plūduras prie gelbėjimo rato tvirtinamas su plūduriuojančiu 1,5 m ilgio lynu. Ant kiekvieno gelbėjimo rato turi būti užrašytas Laivo registro (identifikavimo) kodas;

72.3. plūduriuojantį inkarą, kuris išlaikytų Laivą priekiu į bangą, užgesus varikliui;

72.4. koreguotus jūrlapius ir locijas plaukiojimo rajonui, o Laivai, naudojantys elektroninius jūrlapius, privalo naudoti legalius koreguotus elektroninius jūrlapius, kuriuos galima naudoti kaip pagalbinę navigacinę priemonę, būtinai turint popierinius jūrlapius ir locijas;

72.5. priklausomai nuo žmonių skaičiaus privalo būti aprūpinti automatiškai pripučiamais gelbėjimo plaustais, atitinkančiais Laivų plaukiojimo rajoną;

72.6. magnetinį kompasą;

72.7. A ir B projektavimo kategorijų Laivai privalo turėti navigacinę radiolokacinę stotį;

72.8. navigacinius prietaisus (įrankius, naudojamus grafiniam skaičiavimui jūrlapyje, žiūronus, krenometrus ir kt.);

72.9. veikiančią UTB radijo stotį ryšiui palaikyti 9 ir 16 jūriniais kanalais bei Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos leidimą naudoti šią Laivo stotį;

72.10. iš plastiko ir stiklo pluošto pastatyti Laivai privalo turėti radiolokacinį atšvaitą;

72.11. ne mažiau kaip tris raudonos spalvos signalines raketas ir tris raudonos spalvos falšvejerius.

73. Air B projektavimo kategorijų visi laivai ir C projektavimo kategorijos mažieji, pramoginiai bei asmeniniai laivai, kurių ilgis iki 6 m, išplaukiant į jūrą (pakrančių vandenis), privalo turėti:

73.1. Laivo įgulos nariai bei visi kiti Laive esantys asmenys privalo vilkėti gelbėjimosi liemenes;

73.2. Laivai turi būti aprūpinti reikiamu kiekiu gelbėjimo ratų su 27,5 m ilgio plūduriuojančiais gelbėjimo lynais. Vienas gelbėjimo ratas turi būti su pritvirtintu prie jo signaliniu plūduru, kuris turi būti su savaime užsidegančiu žiburiu, veikiančiu su baterija, kurio negali užgesinti vanduo. Signalinis plūduras prie gelbejimo rato tvirtinamas su plūduriuojančiu 1,5 m ilgio lynu. Gelbėjimo ratai turi būti parengti naudoti ir pritvirtinti prie atitinkamų denio vietų. Ant kiekvieno gelbėjimo rato turi būti užrašytas Laivo registro (identifikavimo) kodas;

73.3. pripučiami Laivai turi būti aprūpinti 27,5 m ilgio plūduriuojančia virve su kilpa be gelbėjimo rato;

73.4. plūduriuojantį inkarą, išlaikantį Laivą priekiu į bangą;

73.5. magnetinį kompasą;

73.6. navigacinius prietaisus (žiūronus, GPS ir pan.);

73.7. veikiančią UTB radijo stotį ryšiui palaikyti 9 ir 16 jūriniais kanalais bei Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos leidimą naudoti šią Laivo stotį;

73.8. ne mažiau kaip tris raudonos spalvos signalines raketas ar signalinius falšvejerius.

74. Motoriniams laivams, kurių variklio galingumas iki 10 AG, nustatomas plaukiojimo rajonas Baltijos jūros priekrantės vandenyse ne daugiau kaip 3 km nutolstant nuo kranto bazinės linijos.

75. D projektavimo kategorijos motoriniai pramoginiai ir asmeniniai laivai bei mažieji laivai, kurių ilgis iki 10 m (įskaitytinai), plaukiojantys vidaus vandenyse, privalo turėti:

75.1. Laivo įgulos nariai bei visi kiti Laive esantys asmenys privalo vilkėti gelbėjimosi liemenes;

75.2. Laivai turi būti aprūpinti reikiamu kiekiu gelbėjimo ratų su 27,5 m ilgio plūduriuojančiais gelbėjimo lynais.

76. Irklinės valtys (išskyrus pripučiamas) privalo turėti:

76.1. individualias gelbėjimosi priemones;

76.2. Laivai turi būti aprūpinti reikiamu kiekiu gelbėjimo ratų su 27,5 m ilgio plūduriuojančiais gelbėjimo lynais.

77. Pripučiami Laivai turi būti aprūpinti 27,5 m ilgio plūduriuojančiu lynu su kilpa be gelbėjimo rato.

78. Visi motoriniai laivai, išplaukiantys į Baltijos jūros priekrantės vandenis, turi būti valdomi kvalifikuoto asmens, turinčio reikiamą diplomą arba kvalifikacijos liudijimą.

79. Pagal 1974 m. Tarptautinės konvencijos „Dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS‑74)“ reikalavimus gelbėjimo priemonės Laive apžiūrimos ir tikrinamos kiekvieną mėnesį.

80. Magnetinio kompaso likutinės vertės deviacijos nustatymo ir panaikinimo darbai atliekami vieną kartą per metus arba po Laivo remonto, ypač jei buvo atliekami Laivo suvirinimo darbai.

81. Navigacinę ir radionavigacinę įrangą Laivuose montuoti ir remontuoti leidžiama šiai veiklai atestuotoms įmonėms. Atlikus šios įrangos montavimo ar remonto darbus, laivo savininkui (valdytojui) turi būti įteiktas atliktų darbų aktas, pasirašytas darbus atlikusios įmonės vadovo ir laivo savininko (valdytojo).

82. Mažiesiems laivams, kurių ilgis iki 10 m, pramoginiams bei asmeniniams laivams, plaukiantiems į jūrą (pakrančių vandenis), taikomos 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos ir jos 1978 m. protokolu (MARPOL-73/78) nustatytos taršos prevencijos taisyklės.